Revalidatie

Moet u herstellen en revalideren na een ziekenhuisopname of operatie? Dan kunt u terecht in Expertisecentrum Old Wolde. U bent er in goede handen bij ons Behandelteam. De behandelaars van dat team zijn deskundig en ervaren in de behandeling en revalidatie van ouderen met complexe gezondheidsproblemen. We noemen dit geriatrische revalidatiezorg.

 

Revalidatie draait erom dat u weer zo goed mogelijk zelfstandig leert functioneren. Wat dat precies betekent, is voor iedereen iets anders. Wij bekijken samen met u wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn. In overleg stellen we vast wat het doel van de revalidatie is en welk tempo bij u past.

 

Wij zien revalidatie als iets dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaat. Dat wil zeggen dat uw dagen helemaal in het teken staan uw revalidatie. U werkt aan uw revalidatie tijdens de behandelingen, maar ook tussendoor, op de afdeling.

 

Als u bij ons komt revalideren, verblijft u tijdelijk in Expertisecentrum Old Wolde. Dat kan kort of lang duren, van een week tot maximaal een half jaar. Sommige ouderen kunnen na de revalidatie terug naar huis, zo nodig met bepaalde aanpassingen of extra hulp. Zit zelfstandig wonen er niet meer in, dan zoeken we in overleg een passende plek voor u in een van de verpleegcentra van Oosterlengte.

Lees hier meer over revalideren in Expertisecentrum Old Wolde.

 

U kunt ook in Expertisecentrum Old Wolde terecht voor revalidatie als u niet bij ons bent opgenomen.Bouwen aan herstel
Voor de behandeling bent u in goede handen bij ons behandelteam. De behandelaars zijn ervaren en deskundig in de behandeling en revalidatie van ouderen  met complexe gezondheidsproblemen. In het revalidatietraject staat u centraal. Een actieve opstelling verbetert de kwaliteit van uw revalidatie.


Wie komt ervoor in aanmerking
Soms is het nodig om na een ziekenhuisopname nog een periode te revalideren omdat het zelfstandig thuis functioneren nog niet lukt. Er is een revalidatieperiode nodig om uw functioneren en algehele conditie te verbeteren en om te kijken wat u nog zelf kan en waar u hulp bij nodig heeft. Deze hulp kan tijdelijk of blijvend zijn.


Vergoeding
Het gehele traject van opname en behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering


Opnameperiode
Uw revalidatie kan enkele weken tot maximaal 6 maanden in beslag nemen. In principe wordt er gestreefd naar een ontslag naar huis. Is dit niet meer mogelijk, dan zal dit met u worden besproken.


De afdeling

U krijgt een ingerichte eenpersoonskamer met eigen badkamer en u kunt beschikken over een tv. In overleg mag u enkele spullen van huis mee nemen. Elke afdeling heeft een huiskamer waar u de andere patiënten kunt ontmoeten en de maaltijden kunt gebruiken. U bent op een van de volgende afdelingen opgenomen:

  • Ceder 1 orthopedische revalidatie op de 1e verdieping                             tel 0597-  459951
  • Ceder 2 algemene revalidatie op de 2e verdieping (voor)                         tel 0597- 459952
  • Ceder 3 neurologische revalidatie op de 2e verdieping (achter)               tel 0597- 459953


Praktische zaken
 

Bezoek
U kunt dagelijks bezoek ontvangen tussen 11.00 en 20.00 uur en in overleg op andere momenten. Tussen 13.00 en 15.00 uur wordt er gerust. Tijdens de maaltijden is er geen bezoek mogelijk

 

Waardevolle spullen
Er is een kluis aanwezig op de kamer waar u waardevolle spullen kunt opbergen. U kunt de spullen ook meegeven aan uw familie.


Roken
Het is niet toegestaan op de afdeling te roken. Er is een rookruimte aanwezig op de 1 e verdieping.


Kapper
Tijdens uw verblijf kunt u via het verpleegkundig team een afspraak laten maken bij de kapper.


Brasserie
Op de begane grond is de brasserie waar u een hapje en een drankje kunt kopen, de koffie en thee zijn gratis. De brasserie is dagelijks geopend.


De opname

Opnamegesprek
Voor een opnamegesprek wordt u gezien door een medische behandelaar, die verantwoordelijk is voor medische zorg op de afdeling. Dit kan zijn een basisarts, verpleegkundig specialist (VS) of physician assistent (PA). De specialist ouderengeneeskunde ( SOG) is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk. Er worden vragen gesteld die inzicht geven in uw gezondheidstoestand. Tijdens de opname wordt u lichamelijk onderzocht en zo nodig wordt er aanvullend bloedonderzoek gedaan. De medisch behandelaar zal u of uw familie ook vragen stellen over wel of niet reanimeren en wel of niet behandelen. Deze gegevens worden in uw dossier vastgelegd. De medisch behandelaar verwijst u naar de gewenste paramedische disciplines zoals bv fysiotherapie. Er wordt een behandelplan aangemaakt in uw dossier waar de doelen van revalidatie genoemd staan. De doelen voor uw revalidatie worden met u besproken.


Verpleegkundige
Bij opname zal de verpleegkundige een aantal dingen met u bespreken zoals de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Er zullen ook vragen gesteld worden om een duidelijk beeld te krijgen wat u zelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Ook mogelijke risico s die u loopt worden besproken. Bijvoorbeeld is er meer kans op vallen, doorligplekken of is er kans op een infectie.


Hulp bij de dagelijkse zorg,
de algemene dagelijks levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, voeding en kleden wordt door het zorgteam gedaan Het zorgteam op de afdeling revalidatie bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, voedingsassistenten en schoonmaakpersoneel. Tijdens de revalidatieperiode wordt de vooruitgang die u boekt in het zelfstandig functioneren bijgehouden. Het zorg team werkt aanvullend aan de behandelaren en is samen met u actief bezig  de behandeldoelen te halen.


Controles vitale functies
Op verzoek van de behandelaar zal het zorgteam bepaalde lichaamsfuncties in het dossier vastleggen zoals de bloeddruk, pols, temperatuur, glucosewaarden en zuurstofgehalte in het bloed(saturatie) Ook uw gewicht en lengte wordt in het dossier vastgelegd. Als het nodig is worden er meer gegevens bijgehouden om een goed inzicht te krijgen in uw gezondheidssituatie. Wij kunnen aan de gegevens zien hoe het met u gaat. De medisch behandelaar zal indien nodig de medische behandeling aanpassen.


Zorgcoördinatie
De eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVVer) zorgt ervoor dat de zorg in het team goed verloopt en is aanspreekpunt voor u en uw familie. Samen met de medische behandelaar bespreekt de verpleegkundige wekelijks hoe het met u gaat en de vragen die er zijn. De regieverpleegkundige zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg op de afdeling zo optimaal mogelijk is. De familie kan altijd contact opnemen met de afdeling voor vragen.


Het behandelteam
Het team bestaat uit meerdere disciplines die op verwijzing van de behandelaar ingezet worden. De disciplines die betrokken kunnen worden zijn: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, maatschappelijk werk, activiteitenbegeleiding, psycholoog en geestelijk verzorger.


Fysiotherapie 

De fysiotherapie richt zich op problemen die u ervaart bij het bewegen zoals het staan, lopen en verplaatsen. Het gericht werken aan conditie en kracht zijn belangrijke aandachtspunten in uw revalidatie. Daarnaast kan er gericht getraind worden om bepaalde functies te herstellen zoals het zelfstandig kunnen lopen op een veilige manier.


Ergotherapie

De ergotherapie houdt zich bezig met problemen die zich voordoen in de dagelijkse activiteiten. Denk aan de huishoudelijke taken zoals bv koffiezetten en koken. De ondersteuning richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Heel belangrijk is een goede balans te vinden tussen inspanning en rust. De uitvoering van de dagelijkse activiteiten kan worden geoefend om te kijken of het u zelfstandig lukt of dat er aanpassingen nodig zijn. Ook samen met de ergotherapie kan gekeken worden of hulpmiddelen zoals bij voorbeeld aangepast bestek nodig zijn. De ergotherapie kan ook advies geven over aanpassingen en of hulpmiddelen voor thuis. Te denken valt aan beugels in het toilet, drempels verwijderen, aanpassing van de badkamer of loophulpmiddelen. Daarvoor is het soms nodig thuis bij u te gaan kijken. De ergotherapie zal de aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen met u bespreken en de aanvragen verzorgen.


Logopedie
De logopedie
houdt zich bezig met problemen bij het spreken, de taal en de stem en kan bij slikproblemen behulpzaam zijn. Aanpassingen in de voeding gaat altijd in samenwerking met de diëtist. Het kan tijdelijk nodig zijn gemalen of vloeibare voeding te gebruiken.


Diëtist
De diëtist kijkt naar uw voeding en of eventuele aanpassingen hierin nodig zijn. Er wordt bijvoorbeeld berekend of u voldoende voedingsstoffen binnen krijgt en of de verhouding tussen uw gewicht en lengte goed is. Veranderingen in de inname van bijvoorbeeld extra calorieën of juist minder calorieën, het volgen van een dieet kan nodig zijn. Specifieke aanpassingen in de voeding zoals vloeibare, gemalen, bijvoeding of sondevoeding gaan vaak in samenwerking met de logopedist.


Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van de ziekte voor u en uw omgeving. De maatschappelijk werker kan samen met u en uw familie in gesprek gaan over de situatie thuis en de problemen die terugkeer naar huis in de weg staan. Het gezamenlijk zoeken naar oplossingen of alternatieven voor thuis wonen, kan de maatschappelijk werker begeleiden.


Psycholoog
De psycholoog
 houdt zich bezig met de emotionele gevolgen en de veranderingen die u ervaart door de ziekte op geestelijke, mentale en gedragsmatige vlak. Bij een verdenking op cognitieve problemen kan de psycholoog ook gevraagd worden mee te kijken en met u samen testen uit te voeren
 

Activiteitenbegeleiding
De activiteitenbegeleiding biedt dagelijkse activiteiten aan in de groep of op individueel niveau. De mogelijkheid om de dagelijkse bezigheden te oefenen zoals bv huishoudelijke taken wordt in samenwerking met de ergotherapie gedaan. De activiteitenbegeleiding is op enkele dagen in de huiskamer tijdens de maaltijden aanwezig.


Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger houdt zich bezig met vragen die gaan over de zin van het leven. Door de veranderde gezondheidssituatie kan het zijn dat u hierover in gesprek wilt gaan.


Patiëntenronde
Een keer per week ziet u de medische behandelaar tijdens de ronde op de afdeling. U kunt dan uw vragen over de behandeling stellen. Op andere dagen bezoekt de medisch behandelaar u als er zich plotseling iets gebeurt waarvoor een medisch behandelaar nodig is


Multidisciplinair overleg (MDO)
Regelmatig komt het gehele team bij elkaar om te bespreken hoe het met u gaat en aan welke doelen voor revalidatie gewerkt moet worden. Dit overleg heet het MDO, het behandelplan wordt na de bespreking bijgesteld. De uitkomst van de bespreking wordt met u besproken.


Partners/familie
Terugkoppeling van de bespreking (MDO) wordt op verzoek aan uw partner of 1 e contactpersonen gedaan.


Het Familiegesprek
In de loop van de opname kan er een familiegesprek gepland worden. Dit gesprek gaat over de stand van zaken en vindt plaats op uw kamer. U en uw familie, de behandelaar, de verpleegkundige en op indicatie een therapeut zijn bij dit gesprek aanwezig. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken hoe vaak familiegesprekken nodig zijn. U kunt zelf ook een verzoek doen tot een familiegesprek. Bij het afronden van de revalidatie kan indien nodig er een afsluitend familiegesprek plaats vinden.
 

Ontslagvoorbereiding

Naar huis
Om het ontslag goed te laten verlopen is het belangrijk dat wij met u en de partner/familie/ de thuissituatie bespreken. In het gesprek komt aan bod welke zorg en behandeling u wenst en wat er thuis nodig is zoals thuiszorg, fysiotherapie, maaltijdservice of een alarmering systeem.
 

Niet naar huis
Wanneer u niet terug naar huis kunt zal dit met u en uw 1 e contactpersoon besproken worden. In een familie gesprek zullen wij samen met u op zoek gaan naar de mogelijkheden. Mocht blijken dat u niet meer naar huis kunt dan zoeken wij samen met u naar een geschikte woonplek. Hiervoor is een indicatie nodig van het centraal indicatie orgaan (CIZ). Bij het afsluiten van de revalidatieperiode zal deze voor u worden aangevraagd. Zodra het CIZ de indicatie heeft afgegeven kunt u verhuizen naar de instelling van voorkeur of overgeplaatst worden als u nog moet wachten op een andere woonplek. U kunt tijdelijk intern of extern overgeplaatst worden waar plek is Verblijf op de revalidatieafdeling is niet langer noodzakelijk. Er volgt een medische overdracht van de behandelperiode en een verpleegkundige overdracht voor de zorg van de gekozen instelling.


Proefverlof
Soms kan er besloten worden een proefverlof in te zetten voor het eigenlijke ontslag. U gaat dan een paar dagdelen, dagen of een weekend naar huis om te kijken hoe het gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt.


Ontslag naar huis

Overdracht van medische gegevens
Overdracht van medische gegevens gaan naar de huisarts en behandelend specialist, beiden ontvangen een brief waarin informatie staat over hoe het revalidatietraject verlopen is en welke behandelpunten voor de medische behandelaar van belang zijn. Verdere controles verlopen via uw huisarts en /of verwijzend specialist.


Wijkverpleegkundige
Wanneer u thuiszorg nodig heeft kiest u zelf voor de gewenste organisatie en zal het wijkteam een verpleegkundige overdracht ontvangen van ons verpleegkundig team.


Overdracht paramedische disciplines
Indien de therapie van een paramedische discipline wordt voortgezet, zal de therapeut zorgen voor een overdracht. De overdracht krijgt u mee van de betrokken behandelaar. Een verwijzing voor het vervolgen van de therapie kunt u krijgen van uw huisarts


Medicijnlijst
U krijgt een medicijnlijst mee voor de apotheek. Hierop staat ingevuld welke medicijnen, op welke tijden en welke dosering u krijgt. Op de lijst kan worden aangegeven of u een baxter ( medicijnen ingepakt in zakjes op tijdstip en dag) wilt en of de medicijnen thuisbezorgd moeten worden.