Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Oosterlengte overlegt met de bestuurder en met de directeuren. De OR heeft het recht tot het op voordracht benoemen van een lid van de Raad van Toezicht.

 

De OR komt iedere maandagmiddag bijeen. Eens per zes weken heeft de OR een Overlegvergadering (OV) met de bestuurder en voorafgaand aan dit overleg vindt er eens per 3 weken een agenda-overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de OR en de bestuurder. Beide partijen blijven op deze manier optimaal geïnformeerd over zaken die aan de orde zijn of op korte termijn aan de orde gesteld zullen worden. De directie licht eventuele advies- en instemmingsaanvragen tijdens een OV toe aan de OR. Ook worden voorgenomen besluiten tijdens dit overleg aan de orde gesteld, zodat de OR zich hierop kan beraden en in de mogelijkheid wordt gesteld om tot een goed overwogen advies of besluit te komen.

Drie weken na de OV vindt er een regulier overleg plaats. De verslagen van de OV-overleggen en van de reguliere OR-overleggen worden gepubliceerd op Mijn Oosterlengte zodat ook de achterban goed geïnformeerd blijft.

De OR heeft de beschikking over een eigen werkruimte en maakt gebruik van ondersteuning door een ambtelijk secretaris.