Cliëntenraden

Cliënten van Oosterlengte hebben medezeggenschap zoals dat geregeld is in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Oosterlengte vindt medezeggenschap door cliënten belangrijk en waardevol. De organisatie voorziet de cliëntenraden van informatie over het beleid en de nodige middelen. Er zijn lokale cliëntenraden voor de verschillende locaties en voor de thuiszorg en er is een Centrale Cliëntenraad die door de lokale cliëntenraden is ingesteld.

 

 

Zowel de lokale cliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad hebben een onafhankelijke voorzitter. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht tot het op voordracht benoemen van een lid van de Raad van Toezicht en een lid van de Klachtencommissie Cliënten.

De Cliëntenraden van Oosterlengte zijn aangesloten bij het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NZC).

 

Lokale cliëntenraden

De lokale cliëntenraden bestaan uit cliënten van Oosterlengte in het verzorgingsgebied of van een specifieke locatie, dan wel hun vertegenwoordigers.

 

De lokale cliëntenraden:

 • hebben het recht op informatie, te geven door of namens Oosterlengte, over de totale gang van zaken binnen de organisatie en in het bijzonder op de locaties;
 • hebben het recht om, gevraagd dan wel ongevraagd, advies uit te brengen over zaken die (rechtstreeks) met de zorg aan de cliënt te maken hebben. Dit kan ook een zogeheten verzwaard advies betreffen. De leiding zal in alle gevallen ernstig rekening moeten houden met het advies van de Cliëntenraad.

 

De lokale cliëntenraden behartigen de belangen van de cliënt in diens relatie met Oosterlengte en zien toe op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Zij bespreken de dingen die de cliënten in de dagelijkse gang van zaken rondom de zorg aan het hart gaan. En leggen die voor aan de leiding. Zij proberen in overleg te komen tot een andere aanpak. De cliëntenraden vormen daarnaast een luisterend oor voor de cliënten en zij informeren en beantwoorden vragen van cliënten op het brede terrein van de zorg of helpen bij het vinden van een antwoord. Zij spelen zaken die Oosterlengte meer in het algemeen betreffen door aan de Centrale Cliëntenraad.

 

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de verschillende zorginstellingen die onder Oosterlengte vallen. Hij is een aanvulling op de lokale Cliëntenraden. De leden van de centrale Cliëntenraad worden gekozen door en uit de lokale Cliëntenraden.

 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraden.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn:

 • H. Biemold, voorzitter Centrale Cliëntenraad
 • H. Endeman, voorzitter Cliëntenraad ’t Hamrik
 • A. Brans, voorzitter Cliëntenraad Het Dokhuis
 • J.P. Petrusma, voorzitter Cliëntenraad De Tjamme
 • J.C.M. Barentsen-Verdonk, voorzitter Cliëntenraad ’t Vondelhuys
 • J. Koopman, voorzitter Cliëntenraad De Wold-Rank
 • C. Troost, voorzitter Cliëntenraad Old Wolde
 • W. Meffert, voorzitter Cliëntenraad Wijkverpleging
 • J. Drok, voorzitter Cliëntenraad Clockstede
 • A. Bonhof, voorzitter Cliëntenraad Akkerheem
 • M.H. de Lange, voorzitter Cliëntenraad Havenzicht
 • J. Brouwer, voorzitter Cliëntenraad Emmaheerdt
 • G. Riemeijer, ambtelijk secretaris