Bestuur en toezicht

Oosterlengte is een stichting en heeft haar bestuur, toezicht en medezeggenschap ingericht volgens de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode voor zorgorganisaties.

 

Bestuur

Oosterlengte wordt bestuurd door een bestuurder. De bestuurder stemt de bedrijfsvoering af met de directieleden en overlegt over belangrijke principebesluiten met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Bepaalde bestuursbesluiten kunnen uitsluitend genomen worden met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit ligt vast in de statuten.

 

De bestuurder is mw. H. Sanders MBA MFC. Zij is lid van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en sinds 1 oktober 2017 geaccrediteerd bestuurder.

Mw. Sanders heeft de volgende nevenfuncties:

 • voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Zuid-Oost Groningen en lid Algemene ledenraad
 • secretaris in het bestuur van de stichting Revolverend Fonds provincie Groningen.

 

Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Oosterlengte. De RvT wordt door de bestuurder geïnformeerd conform een informatieprotocol dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast en aangevuld. De RvT bespreekt in ieder geval de begroting, het jaarverslag en de belangrijkste managementrapportages en kwaliteitsonderzoeken. Ook legt de RvT jaarlijks een werkbezoek af bij een van de onderdelen van Oosterlengte en is er een jaarlijkse beleidsmiddag samen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het management van Oosterlengte. De RvT wordt geïnformeerd over (ernstige) klachten, calamiteiten, inspectierapporten en certificeringen.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

 • Zorg dragen voor een goed functionerende bestuurder;
 • Zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • Functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder;
 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder.

 

Lees hier het Governance verslag Oosterlengte 2017.

 

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap kan in principe maximaal eenmaal worden verlengd.

De leden van de RvT zijn lid van de NVTG (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Gezondheidszorg) .

 

De RvT heeft vijf leden. Dat zijn:

 • Dhr. drs J. Hollenbeek Brouwer, voorzitter
 • Mevr. drs. M. Roeters, vice-voorzitter
 • Dhr. drs. H. Drenth RA MGA
 • Mevr. mr.  G.K.E. Draijer
 • Dhr. drs. R.J.J. van Boxtel

 

Achtergrond en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Naam: Dhr. drs. J. Hollenbeek Brouwer
Benoemd per 1 januari 2013, per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter
Functie: Bestuursadviseur en toezichthouder

Nevenfuncties

 • voorzitter Raad van Toezicht Centrale Huisartsendienst Drenthe (bezoldigd)
 • lid Raad van Commissarissen Sport Drenthe (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Interzorg (onbezoldigd)

Naam: Mw. drs. M. Roeters
Benoemd per 1 januari 2015, per 1 januari 2018 benoemd tot vice-voorzitter
Functie: Directeur adviespraktijk KPMG

Nevenfuncties:

 • geen nevenfuncties

Naam: Dhr. drs. H. Drenth RA MGA
Benoemd per 1 januari 2015
Functie: Directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs

Nevenfuncties:

 • lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris) Mooiland Ede (bezoldigd)
 • lid Raad van Toezicht Proscoop Zwolle/Beekbergen (bezoldigd)
 • lid Raad van Toezicht Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk Assen (bezoldigd)
 • lid bestuur Stichting Praten over Gezondheid Nederland (onbezoldigd)
 • diverse onderwijstaken RU Groningen en Hanzehogeschool Groningen (bezoldigd)
 • toezichthouder praktijkopleidingen Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Opron Veendam ( bezoldigd)

Naam: Mevr. mr. G.K.E. Draijer
Benoemd per 1 januari 2018
Functie: Zelfstandig jurist (familierecht en mediation)

Nevenfuncties:

 • geen nevenfuncties

Naam: Dhr. drs. R.J.J. van Boxtel
Benoemd per 1 januari 2018
Functie: RVE-manager Oncologisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen Timpaan Groep (bezoldigd)

Overzicht vergoeding onkosten raad van bestuur 2017 klik hier