Bestuur en toezicht

Oosterlengte is een stichting en heeft haar bestuur, toezicht en medezeggenschap ingericht volgens de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode voor zorgorganisaties.

 

Bestuur

Oosterlengte wordt bestuurd door een bestuurder. De bestuurder stemt de bedrijfsvoering af met de directieleden en overlegt over belangrijke principebesluiten met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Bepaalde bestuursbesluiten kunnen uitsluitend genomen worden met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit ligt vast in de statuten.

 

Overzicht vergoeding onkosten raad van bestuur 2018 klik hier

 

Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Oosterlengte. De RvT wordt door de bestuurder geïnformeerd conform een informatieprotocol dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast en aangevuld. De RvT bespreekt in ieder geval de begroting, het jaarverslag en de belangrijkste managementrapportages en kwaliteitsonderzoeken. Ook legt de RvT jaarlijks een werkbezoek af bij een van de onderdelen van Oosterlengte en is er een jaarlijkse beleidsmiddag samen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het management van Oosterlengte. De RvT wordt geïnformeerd over (ernstige) klachten, calamiteiten, inspectierapporten en certificeringen.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

  • Zorg dragen voor een goed functionerende bestuurder;
  • Zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
  • Functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder;
  • Houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de instelling;
  • Goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder.

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap kan in principe maximaal eenmaal worden verlengd.

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Gezondheidszorg) .

Het RvT is bereikbaar via het secretariaat RvT. Contact opnemen kan hier.

 

De RvT heeft vier leden. Dat zijn:

  • Dhr. drs. H. Drenth RA MGA, voorzitter
  • Mevr. drs. M. Roeters, vice-voorzitter
  • Mevr. mr.  G.K.E. Draijer
  • Dhr. drs. R.J.J. van Boxtel
  • Mevr. drs. C.P. de Graaff

De RvB en de RvT worden gehonoreerd conform de WNT. Onze medewerkers worden gehonoreerd conform de cao VVT.