Bestuur & Toezicht

Goed bestuur en goed toezicht, oftewel goede governance. Het lijken abstracte en ook ingewikkelde begrippen. Uiteindelijk gaat het om eenvoudige dingen: Neem je de goede besluiten? Weet je welke risico’s er spelen? Zorg je dat de stem van cliënten, collega’s en de organisaties met wie je samenwerkt gehoord is bij deze besluiten? Dat vraagt om een structuur en vooral ook cultuur waarin je elkaar ziet, hoort en waardeert.

Erik Timmer, Bestuurssecretaris

Oosterlengte is een stichting en heeft haar bestuur, toezicht en medezeggenschap ingericht volgens de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode voor zorgorganisaties. Download hier het organogram van Oosterlengte.

Ismay Kremers portret met achtergrond

Bestuur

De bestuurder van Oosterlengte is dr. Ismay Kremers MBA. De bestuurder is onderdeel van het directieteam, waarin besluiten voorbereid worden en zo nodig voorgelegd worden aan de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

DT bewerkt

Directie

Van links naar rechts: Ismay Kremers (Bestuurder), Ronald Pieters (Bedrijfsvoering), Gerda Helmens (HR), Anja Brink (Innovatie & Behandeling), Erik Timmer (Bestuurssecretaris & Stafbureau) en Fred van Dorp (Zorg).

De RvT heeft vijf leden. Dat zijn:

 • Dhr. prof.dr. H.B. (Heinrich) Winter, voorzitter
 • Mevr. mr. G.K.E. (Gea) Draijer
 • Dhr. drs. R.J.J. (Rob) van Boxtel
 • Mevr. drs. C.P. (Christien) de Graaff
 • Ir. R.H. (Remko) Smit

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Oosterlengte. De RvT wordt door de bestuurder geïnformeerd conform een informatieprotocol dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast en aangevuld. De RvT bespreekt in ieder geval de begroting, het jaarverslag en de belangrijkste managementrapportages en kwaliteitsonderzoeken. Ook legt de RvT jaarlijks een werkbezoek af bij een van de onderdelen van Oosterlengte en is er een jaarlijkse beleidsmiddag samen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het directieteam van Oosterlengte.

De RvT is bereikbaar via het bestuurs-en directiesecretariaat.

Cliëntenraad

De lokale cliëntenraden bestaan voor het merendeel uit naasten en cliënten van Oosterlengte in het verzorgingsgebied of van een specifieke locatie.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraden.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn:

 • mw. A.H. Ten Have-Mellema - voorzitter
 • dhr. T.J. Beekman  - de Tjamme
 • dhr. H. Endeman - ’t Hamrik
 • mw. H. Peetsma - ’t Vondelhuys
 • mw. M.G.L. Berg - Wijkverpleging
 • dhr. H. Reems - Wold Rank
 • mw. C. Troost - Old Wolde/Appelhof
 • mw. J. Drok - Clockstede
 • mw. H. Steenbergen - Nieuw Vredenhoven
 • dhr. H. Stel - Het Dokhuis
 • dhr. B.J.C. Kuiper - Havenzicht
 • Vacature - Akkerheem
 • Vacature - Emmaheerdt

Medezeggenschap

Cliënten van Oosterlengte hebben medezeggenschap zoals dat geregeld is in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Oosterlengte vindt medezeggenschap door cliënten belangrijk en waardevol. De organisatie voorziet de cliëntenraden van informatie over het beleid en de nodige middelen. Er zijn lokale cliëntenraden voor de verschillende locaties en voor de thuiszorg en er is een Centrale Cliëntenraad waarin alle voorzitters van de lokale cliëntenraden zitten.

De cliëntenraden van Oosterlengte zijn aangesloten bij het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ). De Centrale Cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@oosterlengte.nl.

Ondernemingsraad Oosterlengte

Ondernemingsraad

"Als vertegenwoordiging van medewerkers wordt de OR vroegtijdig betrokken bij besluiten die het belang van medewerkers én het belang van de organisatie aangaan. Er is wettelijk geregeld dat de OR soms bindend instemmingsrecht heeft, altijd initiatiefrecht om zelf voorstellen te doen en soms vrijblijvend adviesrecht. Dat laatste mogen directie en bestuur in principe naast zich neerleggen. Maar dat gebeurt bij Oosterlengte niet, ons bestuur neemt de stem van medewerkers serieus."

Liset Deijl – Voorzitter Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Oosterlengte overlegt met de bestuurder en met de directeuren. De OR heeft het recht tot het op voordracht benoemen van een lid van de Raad van Toezicht.

De OR komt iedere maandagmiddag bijeen. Eens per zes weken heeft de OR een Overlegvergadering (OV) met de bestuurder en eens per zes weken kennen de OR en bestuurder een informeel overleg waar ruimte is om de verdieping op thema’s op te zoeken. Beide partijen blijven op deze manier optimaal geïnformeerd over zaken die aan de orde zijn of op korte termijn aan de orde gesteld moeten worden. De directie licht eventuele advies- en instemmingsaanvragen tijdens een OV toe aan de OR. Ook worden voorgenomen besluiten tijdens dit overleg aan de orde gesteld, zodat de OR zich hierop kan beraden en in de mogelijkheid wordt gesteld om tot een goed overwogen advies of besluit te komen.

De OR heeft de beschikking over een eigen werkruimte en maakt gebruik van ondersteuning door een ambtelijk secretaris. De OR is bereikbaar via ondernemingsraad@oosterlengte.nl.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Oosterlengte streeft ernaar om een zorgzame werkgever te zijn. We hebben oog voor mens, maatschappij en milieu. 

Meer over Oosterlengte