Oosterlengte.nl

Oosterlengte sluit hulpmiddelencontract met nieuwe leverancier: Medipoint. Hulpmiddelenwinkel aan De Venne is gerestyled en heet nu Medipoint|Oosterlengte.

Verpleeghuis Old Wolde

Contactgegevens

Blijhamsterweg 45

9673 XB Winschoten

Tel. 0597-459700

Fax. 0597-459799

 

Manager van de locatie: Hendrik Hemminga

 

Historie Old Wolde

Verpleeghuis Old Wolde maakt deel uit van Stichting Oosterlengte en bestaat sinds 1988. Old Wolde is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige verpleeghuizen Reiderwerf en Molenhorn. De naam Old Wolde is gekozen omdat het verpleeghuis gelegen is op de grens van het Old(ambt) en (Wester)wolde. Old Wolde is permanent in ontwikkeling. Sinds het ontstaan van het verpleeghuis is de wijze van zorgverlenen veranderd; er wordt steeds meer zorg verleend in overleg met de cliënt.

  

 

Algemeen

Old Wolde is een gecombineerd verpleeghuis. Wij bieden zorg aan mensen met zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen. De zorg is erop gericht de conditie van de bewoners op peil te houden of te verbeteren, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. In Old Wolde proberen wij voor iedere bewoner een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving te bieden. Aan onze bewoners met geestelijke aandoeningen zoals dementie, proberen wij vooral een plek van geborgenheid en veiligheid te bieden.

 

 Afdelingen

Verpleeghuis Old Wolde is ingedeeld in verschillende afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee kleinere verblijven voor ongeveer vijftien bewoners, met elk een eigen huiskamer. De afdelingen voor dementerende bewoners zijn voor hun eigen veiligheid gesloten. De meeste kamers zijn ingericht voor één of twee personen.

 

Zorgverleners

In verpleeghuis Old Wolde is een team van zorgverleners beschikbaar. De dagelijkse zorg ligt in handen van de ziekenverzorgenden, een voedingsassistent, een activiteitenbegeleider en de huishoudelijk medewerkers. Naast de dagelijkse verzorging kunnen de bewoners een beroep doen op medische zorg en behandeling. Zij krijgen dan te maken met de verpleeghuisarts, die hen -afhankelijk van hun situatie - kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist of de psycholoog. Voor vragen en problemen van persoonlijke of levensbeschouwelijke aard kunnen zij en hun familie terecht bij onze maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

 

Activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners binnen ons verpleeghuis hun dag zo prettig mogelijk kunnen besteden. In Old Wolde worden regelmatig activiteiten georganiseerd waaraan zij kunnen deelnemen.

 

Voorzieningen

In Old Wolde kan men gebruik maken van de kapper en de pedicure, maar ook van het winkeltje, de telefooncel en de brievenbus. Voor familiebezoek of een uitstapje is zonodig een busje beschikbaar. Elke week komen vrijwilligers van de Openbare Bibliotheek Winschoten langs en kunnen de bewoners gratis boeken lenen. Eén keer in de twee weken wordt er een kerkdienst gehouden in Old Wolde.

 

Aanmelding en informatie

Voor meer algemene informatie en vragen kunt u bellen met de maatschappelijk werker van Old Wolde. Deze zal u graag te woord staan.

Afdeling maatschappelijk werk Old Wolde 0597 - 45 9700

 

Zorg op maat

Old Wolde maakt deel uit van Oosterlengte. Old Wolde biedt verschillende vormen van zorg aan mensen met lichamelijke of geestelijke aandoeningen. Het verpleeghuis biedt niet alleen zorg voor mensen die langdurig en intensief zorg en behandeling nodig hebben, maar heeft ook een aparte afdeling voor revalidatie. Daarnaast is er een woonvorm voor de begeleiding van beginnend dementerenden in de locatie de Wold-Rank in Winschoten. Wij geven ook deskundige ondersteuning bij aanvullende zorgprojecten in verzorgingstehuizen in de regio.

 

Zorgvisie  Old Wolde

Old Wolde levert zorg op maat. Het woon-, leef- en werkklimaat is ingericht op het voortdurend inspelen op de zorgbehoefte en de wensen van de bewoners. We hebben aandacht voor de problemen van de bewoners en voor hun mogelijkheden en ontwikkeling. In de uitvoering van de zorg ligt het accent op de relationele zorg. De zorg is multidisciplinair en krijgt vorm in overleg met de bewoner- of diens wettelijke vertegenwoordiger en de familie.

 

Open instelling

Wij vinden het belangrijk een open instelling te zijn en ook individuen en groepen die geen directe relatie met Old Wolde hebben binnen onze muren te ontvangen. Wij doen dit onder andere door het houden van kunstexposities en hobbymarkten, maar ook door ruimte te bieden aan patiëntenverenigingen.

 

 

Diagnostisch Onderzoekscentrum (DOC)

Verpleeghuis Old Wolde heeft een Dag Onderzoek Centrum voor dementie, kortweg DOC. Binnen een dag wordt er multidisciplinair onderzoek verricht, vanuit het Expertisecentrum van Oosterlengte. Daaruit volgt een diagnose en een advies voor verdere behandeling. Er is zeker een behoefte aan deze nieuwe en snelle manier van zorgservice, die zich in eerste instantie gaat richten op (beginnende en voortgeschreden) dementie met bijkomende klachten. Familieleden, verzorgenden, steunsteemedewerkers of huisartsen zijn vaak de eersten die merken dat er iets verandert aan het gedrag van degene waarmee zij vaak in contact komen. Vergeetachtigheid bijvoorbeeld kan in het begin nog worden afgezwakt, maar op den duur kan een geheugenstoornis tot problemen leiden. Daarnaast kunnen de lichamelijke functies verminderen of uitvallen. Dementie wordt nog vaak gezien als alleen of vooral een stoornis in de geheugenfuncties. Toch ontstaan pas de grote problemen wanneer zwerfgedrag, waanideeën en problemen in de omgang (omwisselen dag/nacht ritme) ontstaan. Dit is vaak de directe aanleiding voor familie of partner om hulp te vragen. De diagnostiek rond dementie is vaak niet zo moeilijk maar dient wel professioneel en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Daar is tijd voor nodig en liefst een multidisciplinaire aanpak. Dit kan Oosterlengte binnenkort aan de verwijzer aanbieden. Zo kan de huisarts doorverwijzen naar het DOC. Hier worden de varianten van het ziektebeeld onderzocht

 

Diagnose binnen een dag

Bij binnenkomst wordt de betrokkene met familie of begeleiding ontvangen door de gastvrouw. Na de koffie volgt een intakegesprek over de medische stand van zaken, het sociaal functioneren en andere belangrijke achtergrondinformatie om een goed beeld te kunnen vormen. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere vragenlijsten. Ook wordt er een lichamelijk onderzoek verricht, bloed afgenomen en wordt er een "hartfilmpje" (ECG) gemaakt. Als de verschillende onderzoeken zijn verricht vindt er overleg plaats tussen de arts, nurse-practitioner en psychologe, om tot diagnose en advies te komen. In dat overleg wordt bijvoorbeeld ook besloten of nader onderzoek geïndiceerd is. Op deze manier kan binnen een dag een diagnose worden gesteld met daaraan gekoppeld een advies voor verdere behandeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klinische geriatrie. Er komt zo dus één loketfunctie voor dementie-onderzoek tot stand, die duidelijkheid geeft richting de verwijzer en een vertrekpunt kan zijn voor de verdere ketenzorg.

 

Samenwerking

Wanneer het noodzakelijk mocht zijn kan er ook een CT-scan gemaakt worden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de neurologen van het St. Lucasziekenhuis. De samenwerking strekt zich niet alleen uit tot het st. Lucasziekenhuis maar ook wordt verdere samenwerking met de GGZ gezocht. Een vervolgonderzoek bij de neuroloog of een psycholoog behoort dan ook tot de mogelijkheden. Het kernteam geeft het uiteindelijke advies door aan de huisarts.

 

Innovatie

Volgens de schattingen zijn er zo’n 30 tot 150 mensen per jaar die in aanmerking kunnen komen voor dit dagonderzoek. Het DOC, zeker vanuit een verpleeghuis, kan met recht een vernieuwend en klantgericht initiatief van Oosterlengte worden genoemd, waarmee de multidisciplinaire kennis en ervaring van Old Wolde in een vroeg stadium kan worden ingezet. Het op tijd stellen van een juiste diagnose en advies voor verdere behandeling kan veel leed besparen. Hierdoor wordt het mede mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. 

 

Mondzorg in verpleeghuis Old Wolde

Mondzorg is een essentieel onderdeel van de zorg in verpleeghuis Old Wolde. In de afgelopen jaren is het aantal bewoners met een eigen gebit en/of implantaten ten behoeve van een klikgebit steeds meer toegenomen. Voor deze tanden en implantaten moet goed gezorgd worden en zodoende is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor dit onderwerp ontstaan. Het hebben van een gezonde mond en een zo goed mogelijke hygiëne is van groot belang omdat je van een ongezonde mond ziek kunt worden. Een verwaarloosd gebit kan niet alleen ongemak of pijn veroorzaken maar het kan zelfs een bedreiging zijn voor de algehele gezondheid. Bewoners die forse problemen hebben met hun tanden en kiezen lopen een verhoogd risico op levensbedreigende kwalen als longontsteking, hersenbloeding en hartproblemen. Bovendien is een vies gebit niet prettig om te zien en kan het een slechte adem veroorzaken met alle sociale gevolgen van dien.

Voor bewoners met een kunstgebit is het ook heel belangrijk dat daar goed voor gezorgd wordt. Het is belangrijk dat een kunstgebit zo goed mogelijk functioneert, geen wondjes of pijn veroorzaakt en goed schoon is. Daarom wordt van iedere bewoner de gebitssituatie en de mondgezondheid in kaart gebracht en beoordeeld. Op basis daarvan wordt een individueel mondverzorgingsplan gemaakt. Ook worden bewoners regulier gezien door een tandarts. Juist die preventieve controle is zo belangrijk. Deze controle wordt uitgevoerd omdat niet iedere bewoner in staat is om zelf aan te geven of hij of zij pijn in de mond heeft. Door preventief te controleren kunnen bewoners behoed worden voor mondzorgproblemen en/of van eventuele ‘onnodige’ pijn verlost worden.

Tandartsen
Old Wolde heeft een eigen mondzorgcentrum waarin de tandheelkundige of prothetische verzorging kan worden uitgevoerd. De tandartsen verbonden aan Old Wolde zijn de heer drs. A.R. Hoeksema en mevrouw dr. A. Visser. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van verpleeghuisbewoners.
Mevrouw Visser is als tandarts werkzaam in het UMCG en de heer Hoeksema is chef de clinique in het mondzorgcentrum Winschoten. De samenwerking tussen het UMCG en het mondzorgcentrum Winschoten en Old Wolde dateert al uit 1991. Beide tandartsen hebben veel ervaring met verpleeghuispatienten (zowel psycho-geriatrische als somatische bewoners) Of het nu gaat om een nieuw kunstgebit, het trekken van een slechte kies, mondhygiënebegeleiding of implantologische zorg; in Old Wolde wordt mondzorg in de volle breedte geboden.

Mondzorgcentrum
In Old Wolde hebben de tandartsen de beschikking over een ruim opgezette en moderne tandartskamer. Deze ruimte is zo ingericht dat de kamer goed toegankelijk is voor lopende, maar ook voor rolstoelgebonden en bedlegerige bewoners. De behandeling kan zelfs in bed plaatsvinden als dat nodig is. De behandelstoel kan eenvoudig worden verplaatst zodat het bed onder de behandelunit kan worden gezet. Wanneer er wat ingewikkelder zorg nodig is of wanneer er rontgenfoto’s gemaakt moeten worden, kan het zijn dat de bewoners naar het dichtbij gelegen mondzorgcentrum gebracht moeten worden waar tandheelkundige zorg op hoog niveau gegeven kan worden. Dit gebeurt echter alleen in speciale gevallen. 99% van de gegeven zorg kan gewoon in het verpleeghuis en bijvoorkeur zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving geboden worden. Met name bij dementerende bewoners willen is het van belang dat er geen extra spanning veroorzaakt wordt door ze uit hun vertrouwde omgeving te halen.

 

 De cliëntenraad van Old Wolde

Lees hier meer over de Cliëntenraden van Oosterlengte